Purnawati, Ni Wayan, Djoko Budiyanto Setyohadi, & Suyoto Suyoto. " Investigation of E-Health Acceptance Factor." JURNAL INFOTEL [Online], 10.2 (2018): 45-55. Web. 14 Dec. 2019